Скъпи колеги и клиенти,

предвид пандемичните обстоятелства обхванали целия свят, няма как да не отбележим трудностите, през които ние от ARBOR BG преминахме.
Може би никой не си е представял, че за толкова кратък период от време ще настъпят такива съществени промени във всеки един отрасъл на световното стопанство и живот.

Въпреки това, човешкият вид е изключително адаптивен, а нашият екип за пореден път показа, че можем да се конкурираме не само на местно, но и на световно ниво.

С всяка една година се забелязват осезаемо глобалните климатични промени, които вече не само са факт, но и редица мерки са взети за тяхното забавяне или предотвратяване. Пример за това е късното узряване на повечето широколистни- с всяка година се увеличава видовото разнообразие на видове, които променят периода на узряването си. Тази година това се случи при почти всички широколистни горски видове.

Ние мислим, че единственият начин да ограничим вредните емисии и тяхното въздействие върху околната среда освен ограничаване на дейностите, свързани със замърсяването, е създаването на нова гора. Гора, която съобразно условията на средата, ще бъде оптимално продуктивна и устойчива към промените, които в резултат на нашата дейност вече са достигнали едно ниво, налагащо нашата намеса.

През тази година ние успешно обогатихме нашето портфолио, като успяхме да привлечем нови клиенти към нашите услуги.

Благодарение на семепочистващата ни машина, успяхме да увеличим значително чистотата на Аронията (Aronia melanocarpa), като във всички партиди достигнахме над 90% чистота на семената.

И тази година успяхме да осъществим значителен добив на иглолистни видове, който благодарение на машините ни, достигна страхотни резултати.

Ние, от ARBOR BG, следим целогодишно развитието на дървесните видове и тяхната производителност.

Притеснението от предварителната оценка на Обикновената ела (Abies alba) бе напразно, т.к. успяхме да извлечем качествени семена, спрямо предходни години.


Както е известно на всички, основните стопански видове в България, на които се набляга при залесителните дейности са Белият (Pinus sylvestris) и Черният бор (Pinus nigra). Годината за тези два вида бе семеносна, но обработката и получените резултати бяха далеч по-затруднени, понеже масово се наблюдават кухи семена, а местата със задоволителни рандемани тази година са значително по-малко от предходни години.


Подобни трудности срещнахме и при някои други иглолистни видове, но благодарение на опита и механизираните условия за работа, традиционно успяхме да осигурим добри реколти от Бяла мура (Pinus peuce), Клек (Pinus mugo) и Обикновен смърч (Picea abies).За разлика от предходни години, този път метеорологичните условия благоприятстваха за успешния добив на шишарките.
Последните 10 години наблюдаваме, че масовите залесявания с Черен бор (Pinus nigra) в Долния лесорастителен пояс отпреди 40-50г. създават известни проблеми за събирането и обработката на семената, както и за стопанисващите тези гори. Причината е съхненето, а то се дължи на липса на валежи през лятото и есента, които отслабват физиологичния статус на иглoилстните екосистеми. Другият проблем свързан с иглолистните насаждения е развитието на короядни каламитети. Ние добре познаваме факторите, влияещи върху различните екосистеми, затова и предлагаме отлично качество, преценявайки внимателно от кои видове местообитания можем да добием репродуктивни материали от даден дървесен вид.


Тенденцията в глобален мащаб е, че иглолистните гори ще бъдат изместени по естествен път от широколистните видове. Факт е, че след извеждане на дърводобивни дейности в горите, подрастът е представен главно от храстови, заедно с широколистни видове.

Поради тези причини, ние от ARBOR BG продължаваме да смятаме, че залесяването с по-топлолюбиви видове ще се отрази по-благоприятно на нашите климатични условия и ще избегнем редица принудителни сечи, развитие на различни повреди по горите и горските пожари.

Засега обаче не се забелязва такава залесителна тенденция, поради факта, че иглолистните видове в млада възраст бележат по-бърз растеж, по-добра прихващаемост и кълняемост в дадена среда. Затова и в нашата фирма се търсят основно иглолистни видове, заедно с широката гама от широколистни видове.

Говерейки за широколистни видове, няма как да не отбележим някои от резултатите за изминалата година. Отбелязахме страхотни резултати от Обикновен Бук (Fagus sylvatica), които напълно оправдаха нашите очаквания от предварителните обходи из страната и оценки на местообитанията.

От представителите на същото семейство- Букови (сем. Fagaceae) успяхме да добием и различни видове видове дъб- Зимен дъб (Quercus patraea), Благун (Quercus frainetto), Космат дъб (Quercus pubescens) и Летен дъб (Quercus robur). За съжаление количеството им не е задоволително, поради факта, че не е пълна семеносна годината за повечето видове дъбове в България. Подобна слаба семеносна година наблюдаваме както в Германия, така и в Сърбия, за които имаме данни, че са със сходен климат и условия на местообитанията.

С нетърпение очакваме другата година, когато за някои от най-разпространените дъбове би трябвало да е семеносна годината и да добием значителен добив семена.

Продължаваме да държим на качеството в нашите услуги, като всички наши семена са добивани и ще бъдат добивани от семепроизводствени градини и семенни насаждения с доказан произход и сертификат за качество. Ще се радваме много до отговорим на ваши запитвания и заявки през следващата година!

Весели празници и бъдете здрави!